Ταυτότητα Επιχείρησης
O ιστότοπος “www.lowrancecenter.gr” είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα
πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο
«ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική
επιχείρηση (εφεξής η «Επιχείρηση») με την επωνυμία “ΚΥΡΓΙΟΒΑΝΑΚΗ Ε. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” και τον διακριτικό τίτλο LOWRANCE CENTER, που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης, στη διεύθυνση Στενημάχου 1, Τ.Κ.
57001, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 158009305000 και με Α.Φ.Μ. 136256958.
Αριθμός Τηλεφώνου: 2310 486365, 6949220422.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: lowrancecenter@gmail.com


Γενικοί όροι
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των
υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος «επισκέπτης» ή/και
«χρήστης» ή «πελάτης», αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο
ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία για πώληση προϊόντων και
παροχή υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με
αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από κάθε περαιτέρω
επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση
των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους
καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις
οποίες έχετε ήδη κάνει. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.


Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών
που παρατίθενται στον ιστότοπό της, τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη των κύριων
χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει,
όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το
ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσίες. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν
ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ
σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση
αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Περιορισμός ευθύνης
Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,
δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό
κατάστημα, αλλά εγγυάται να ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την
διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση
μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη
διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα,
φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του
ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους
επισκέπτες/χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την
διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους
υποδομής με τη χρήση του ιστότοπου. Επίσης, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για
πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά
των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και
κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά
τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια
χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία
παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά
με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή,
επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση
του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή
άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της
Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα
ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και
περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το διακριτικό τίτλο “Lowrance Center ” ή τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά
στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από την
σχετική νομοθεσία. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς
άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών
Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και οφείλει να
διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των
χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), καθώς και τα
σχετικώς οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας), εφόσον αυτά έχουν
καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας της φόρμας επικοινωνίας για την επικοινωνία μαζί
τους.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο newsletter, για τη
λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώρηση της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα πεδία του ιστότοπου, για την
υπενθύμιση μη ολοκληρωμένης αγοράς για προϊόντα τα οποία έχουν προστεθεί και
παραμένουν στο καλάθι αγορών.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για
την βελτίωση του ιστότοπου, την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες
περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε στην «Πολιτική Cookies» που
βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επώνυμο, πιθανώς
επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό
τηλέφωνο) που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο για όλους τους προαναφερθέντες
σκοπούς επεξεργασίας, καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που
πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία των χρηστών και
των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε
εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των
συναλλαγών τους θα ενημερώνονται από την Επιχείρηση, θα συναινούν και θα
αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες
της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της
διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται
συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της Επιχείρησης στο πλαίσιο της
διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (Όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση)
που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω του ιστότοπου, για τη διαδικασία κριτικών
και αξιολογήσεων των προϊόντων.
Επίσης, και με το παρόν, γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης,
πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα
με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας. Βεβαιώνεται ότι μόνο
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και
μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, όπως για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των επισκεπτών
και πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από
τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας
αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το
διακριτικό τίτλο “Lowrance Center” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή
συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και
εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των
πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε στην
«Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που βρίσκεται ανηρτημένη
στον ιστότοπό μας.


Ευθύνη Χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο
νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
Πρόθεση της Επιχείρησης είναι να μην συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί από την
Επιχείρηση, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της Επιχείρησης που πιθανόν
παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη
συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό
κατάστημα με το διακριτικό τίτλο “Lowrance Center” για:
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο,
προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε
τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών
οποιουδήποτε προσώπου,
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των
κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας,
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα
μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή
αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε
συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,
εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους
κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την
πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας
οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
• παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο και
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.
  Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε
  σελίδες του καταστήματος ή, σε κάποιες περιπτώσεις, οδηγούν το χρήστη να μεταβεί
  από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι
  συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και η
  Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας
  ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη
  ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η
  Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε
  μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η
  Επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για
  τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι
  υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο
  ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το
  περιεχόμενό τους.
  • Υπαναχώρηση
  9.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης
  Ο πελάτης διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να
  υπαναχωρήσει από την σύμβαση που συνήψε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
  χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέραν από τις
  προβλεπόμενες παρακάτω, που είναι σύμφωνες με την οικεία νομοθεσία.
  Η παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία υπαναχώρησης, λήγει 14 ημερολογιακές μέρες:
  α) για τις συμβάσεις υπηρεσιών, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης,
  β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα τρίτο
  μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
  φυσική κατοχή των αγαθών ή:
  • από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
  υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
  φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών
  παραγγελθέντων από τον πελάτη με μια παραγγελία και
  παραδιδόμενων χωριστά,
  • από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
  υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
  φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε
  περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες
  ή πολλά τεμάχια,
  • από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
  υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
  φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής
  παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
  9.2. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης
  Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο πελάτης ενημερώνει την
  Επιχείρηση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς τον σκοπό
  αυτό, ο πελάτης δύναται:
  α) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στην
  παράγραφο 9.7 του παρόντος,
  β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή
  του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, όπως επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο,
  φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  Ο Πελάτης έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της ανωτέρω
  προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος
  υπαναχώρησης αποσταλεί από τον πελάτη πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
  9.3. Αποτελέσματα της υπαναχώρησης
  Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των
  συμβαλλόμενων μερών:
  α) να εκτελέσουν την σύμβαση που συνήφθη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,
  ή
  β) να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά
  από τον καταναλωτή.
  9.4. Υποχρεώσεις της Επιχείρησης σε περίπτωση υπαναχώρησης
  Η Επιχείρηση επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη,
  συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς
  αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την
  ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει
  από τη σύμβαση κατά τον όρο 9.2. του παρόντος.
  Η Επιχείρηση προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα
  πληρωμής με εκείνα που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Στην
  περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με χρέωση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας η
  επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής: η Επιχείρηση θα
  υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για τη
  διεκπεραίωση των συναλλαγών, για την ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής (οπότε αυτή
  εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής
  κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια
  της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που
  εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η Επιχείρηση,
  κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία
  ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η
  εκδότρια της κάρτας τράπεζα και ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της
  τράπεζας με τον πελάτη.
  Δεν επιστρέφονται πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, αν ο πελάτης ρητώς είχε επιλέξει
  τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που
  προσφέρει η Επιχείρηση.
  Εκτός από την περίπτωση που η Επιχείρηση προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια τα
  προϊόντα, η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι
  να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω
  τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
  9.5. Υποχρεώσεις του πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης
  Εκτός αν η Επιχείρηση έχει προσφερθεί να παραλάβει η ίδια τα προϊόντα, ο πελάτης
  επιστρέφει τα προϊόντα στην Επιχείρηση ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από την
  Επιχείρηση να λάβει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε
  εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην
  Επιχείρηση την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον όρο
  9.2. του παρόντος.
  Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
  Ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνο ως αποτέλεσμα
  της διαχείρισης των προϊόντων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη
  διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.
  Η Επιχείρηση δικαιούται να αποκρούσει τη δήλωση υπαναχώρησης αν το είδος δεν
  προσφέρεται προς επιστροφή νομίμως και προσηκόντως, δηλαδή στην κατάσταση που
  παραδόθηκε, αλλά μεταχειρισμένο. Ο πελάτης, εφόσον η Επιχείρηση, κατά την
  ελεύθερη κρίση της, δεχθεί επιστροφή μεταχειρισμένου είδους ενόψει υπαναχώρησης,
  ευθύνεται να αποζημιώσει την Επιχείρηση για την εύλογη μείωση της αξίας του είδους,
  λόγω της χρήσης του. Η Επιχείρηση δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την
  αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η
  υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό
  ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο πελάτης
  ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν
  αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.
  9.6. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
  ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:
  • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση
  άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους
  του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η
  σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Επιχείρηση.
  • Προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
  πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.
  • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας
  της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την
  παράδοση, όπως ακουστικά.
  • Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον
  προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την
  εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο
  προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν
  συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που
  χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά
  τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω
  πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
  • Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή
  σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την
  παράδοση
  9.7. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
  (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να
  υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
  « – Προς την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Lowrance Center, που εδρεύει στο
  Νομό Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης, στη διεύθυνση Στενημάχου 1 , Τ.Κ. 57001, με
  αριθμό τηλεφώνου 2310 486365 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  lowrancecenter@gmail.com:
 • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη
  σύμβαση μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών/παροχής της ακόλουθης
  υπηρεσίας
 • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις ()/που παρελήφθη(-σαν) στις ()
 • Ονομα καταναλωτή(-ών)
 • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
 • Ημερομηνία».
  • Ευθύνη του Πωλητή για Πραγματικά Ελαττώματα και συνομολογημένες
  ιδιότητες (Νόμιμη Εγγύηση)
  Η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα με τις
  συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, όπως προβλέπεται
  στα άρθρα 534επ. ΑΚ. Τα δικαιώματα του πελάτη λόγω πραγματικού ελαττώματος ή
  έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών.
  • Εμπορική Εγγύηση
  Επιπλέον της νόμιμης εγγύησης που αναφέρεται στον όρο 10 του παρόντος, τα
  προϊόντα της Επιχείρησης καλύπτονται από την εμπορική εγγύηση του Παραγωγού.
  (Παραγωγός είναι ο κατασκευαστής του προϊόντος ή ο εισαγωγέας του προϊόντος
  στην ΕΕ ή κάθε άλλο πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί του
  προϊόντος το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο).
  Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον
  Παραγωγό εγγύησης, καθώς και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα
  οποία με ευθύνη του Παραγωγού περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως σε αυτά
  τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των
  προϊόντων.
  Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των
  δύο (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, η Επιχείρηση θα το γνωστοποιεί
  στον πελάτη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό
  μέσο πριν από την πώληση και ταυτόχρονα θα του γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο ότι
  σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη
  εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 534 ΑΚ.
  Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον
  οποίο το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω
  και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, μέχρις ότου η φθορά από
  την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του
  οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της
  εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα
  αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος
  αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια
  ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού,
  το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του
  υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να
  ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η
  επισκευή. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η
  εμπορική εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκειά της ως προς το νέο
  προϊόν ή ανταλλακτικό, εκτός εάν σε αυτή ορίζεται διαφορετικά.
  Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
  Οι Παραγωγοί των καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών και η Επιχείρηση
  εξασφαλίζουν στους πελάτες τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη
  συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών
  και άλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό
  τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση του
  αγαθού.
  Ακύρωση Παραγγελίας
  Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του όρου 9 του παρόντος,
  η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: α) πριν
  ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της
  παραγγελίας, οπότε μπορείτε να κάνετε πίσω, «back», και να αφαιρέσετε τις
  ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση» και
  β) εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα
  το προϊόν, οπότε και μπορείτε να καλέσετε στο 2422 029703 και ένας συνεργάτης
  μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
  Διευθετήσεις Πληρωμής
  14.1. Πληρωμή μέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής Κάρτας
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες Visa,
  Mastercard, American Express και DINERS. Για τις αγορές με την πιστωτική/χρεωστική
  σας κάρτα ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην
  ειδική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη
  φόρμα παραγγελίας και τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας, ήτοι τον
  αριθμό, την ημερομηνία λήξης, καθώς και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται
  στο πίσω μέρος της κάρτας. Για την ολοκλήρωση της χρέωσης και σύμφωνα με τα νέα
  πρότυπα ασφαλείας, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό μιας χρήσης
  (OTP) ο οποίος σας αποστέλλεται από το τραπεζικό ίδρυμα της κάρτας στον αριθμό
  κινητού που έχετε δηλώσει σε αυτόν. Εναλλακτικά, μπορεί να χρειαστεί να εγκρίνετε τη
  χρέωση μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής ebanking. Κατά την παράδοση και παραλαβή
  της παραγγελίας, θα πρέπει να είστε παρόντες έχοντας μαζί σας την
  πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή
  της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική/χρεωστική σας
  κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία
  πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η κάρτα που
  χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της
  αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται
  επίσης ο κάτοχος της εταιρικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητά του.
  14.2. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας
  (αντικαταβολή)
  Μπορείτε να καταβάλλετε το τίμημα της παραγγελίας σας, πληρώνοντας τον συνεργάτη
  της Επιχείρησής μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος
  αυτή πληρωμής επιβαρύνεται με επιπλέον επιβάρυνση, η οποία θα σας γνωστοποιηθεί
  κατά την παραγγελία σας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις,
  παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και
  παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις
  (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
  • Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Χρέωση σε πιστωτική/χρεωτική κάρτα
  14.3. Πληρωμή μέσω Τραπέζης
  Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπέζης σ’ έναν από τους
  ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε επισκεπτόμενοι το φυσικό κατάστημα της
  Τράπεζας είτε μέσω e-banking.
  Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
  Α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR23 0172 2160 0052 1611 0294 400

  Διευθετήσεις Παράδοσης/Εκτέλεσης/ Προθεσμίας
  15.1. Τόπος και Χρόνος παράδοσης
  Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της
  εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους ή όχι
  στο φυσικό κατάστημα, τα προϊόντα παραδίδονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη
  καθυστέρηση και πάντως εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στον ιστότοπο για
  κάθε προϊόν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  από τη σύναψη της σύμβασης. Αν η Επιχείρηση δεν παραδώσει το προϊόν τη χρονική
  στιγμή που συμφώνησε με τον πελάτη ή, αν δεν συμφώνησε κάποια συγκεκριμένη
  χρονική στιγμή με τον πελάτη, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών
  ημερών, ο πελάτης πρέπει να ζητήσει από την Επιχείρηση να πραγματοποιήσει την
  παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν η Επιχείρηση
  δεν παραδώσει τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο πελάτης δικαιούται
  να καταγγείλει τη σύμβαση. Λόγω των ειδικών συνθηκών, ενδέχεται να υπάρξουν
  καθυστερήσεις σε παραγγελίες που θα παραδοθούν μέσω courier.
  15.2. Τρόπος παράδοσης παραγγελίας – χρεώσεις για παραδόσεις
  15.2.1. Αποστολή Παραγγελίας
  Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη
  διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της
  παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση
  επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των πωλημένων γίνεται με χρέωση
  του πελάτη. Η εν λόγω χρέωση υπολογίζεται με βάση τον όγκο των παραδοτέων. Κατά
  την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη στην ειδική πλατφόρμα του ιστότοπου,
  γνωστοποιείται στον πελάτη το ακριβές ποσό της χρέωσης της αποστολής της
  παραγγελίας του.
  Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο τρίτο
  μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωλημένων εκ
  μέρους του μεταφορέα.
  15.2.2. Παραλαβή από το κατάστημα (Collect @ store)
  Η Επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα παραλαβής των πωλημένων μέσω
  του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα,
  από το φυσικό κατάστημα που διατηρεί η Επιχείρηση. Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται
  να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί
  να παραλάβει από το κατάστημα, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο
  φυσικό κατάστημα, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με
  χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το
  κατάστημα.
  Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των
  πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μισής ώρας από την υποβολή της
  παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 3
  εργασίμων ημερών.
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική
  άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την Επιχείρηση (π.χ.
  επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη
  παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και
  αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το
  κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την
  παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του
  τιμήματος) στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία
  αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ
  μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας
  χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ
  μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η
  Επιχείρηση δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.
  Επιστροφές προϊόντων
  Ο όρος αυτός ισχύει για αποστολή εμπορευμάτων στη διεύθυνση που θα ορίσει ο
  πελάτης και δεν ισχύει για παραδόσεις ειδών από το φυσικό κατάστημα (τρόπος
  παραλαβής collect@store), όταν το είδος ανοίγεται και ελέγχεται από τον πελάτη κατά
  την παράδοση.
  Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Επιχείρησης:
  • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά
  είδος ή ποσότητα.
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη,
  ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα
  (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την
  εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει
  προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Επιχείρηση.
  • Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην
  αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την
  αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση.
  • Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της Επιχείρησης τα προϊόντα πρέπει
  να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στον
  χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη
  δικαιολογείται μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, άλλως το δικαίωμα
  αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα
  πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ.
  ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται για
  ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν
  υπάρχει ή, επίσης, εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου
  παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή
  των προϊόντων με χρέωση της Επιχείρησης θα πραγματοποιείται είτε με
  προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Επιχείρησης είτε μέσω courier, ή στο
  φυσικό κατάστημα που διατηρεί η Επιχείρηση στο Δήμο Αλμυρού Μαγνησίας.
  • Κατά την επιστροφή των προϊόντων, αναλόγως της περίπτωσης, θα
  πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής
  εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την
  προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα
  από την Επιχείρηση, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον
  πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους (δηλαδή με
  επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με
  ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με
  χρέωση τέτοιας κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της Επιχείρησης. Ειδικότερα, σε
  περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας,
  η υποχρέωση της Επιχείρησης για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην
  δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς τη συνεργαζόμενη με αυτήν
  τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της Επιχείρησης (η οποία εν συνεχεία,
  εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας,
  θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια
  της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την
  πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον
  πελάτη). Η Επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη
  τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του
  αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
  τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με
  τον πελάτη.
  • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το
  ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη,
  το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να
  προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της
  απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
  Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση
  με χρέωση της Επιχείρησης
  • Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά
  κατά την παράδοση του στον πελάτη, η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται
  επίσης με χρέωση της Επιχείρησης.
  • Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων
  μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί
  η Επιχείρηση, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Επιχείρηση με τα
  έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν
  συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό της Επιχείρησης.
  • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την
  παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
  την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην
  φέρει φθορές ή βλάβες πέραν του διαγνωσθένος ελαττώματος, και να έχει όλα τα
  πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής
  κ.ο.κ) όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία του.
  • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα
  έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Επιχείρηση, θα
  γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και
  χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως, σε περίπτωση που ο πελάτης αποκρούει βάσει
  του νόμου την αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων
  στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς (δηλαδή με
  επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με
  ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με
  χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της Επιχείρησης.
  Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω
  χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της Επιχείρησης για την
  επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής
  προς τη συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της
  Επιχείρησης (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν
  λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την
  ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε
  ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη
  σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η Επιχείρηση κατόπιν της
  ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για
  το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια
  της κάρτας τράπεζα ή ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας
  με τον πελάτη .
  • Η Επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το
  χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την
  προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης
  είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), θα
  γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο
  πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
  • Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων
  ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
  • Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά
  την παράδοση, και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της Επιχείρησης,
  κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην
  Επιχείρηση, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.
  • Πολιτική τιμών
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών
  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
  • Επίλυση Διαφορών
  Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη
  μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό
  έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία,
  έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης
  Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία
  συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»
  (//www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα
  για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η Επιχείρηση από
  την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση lowrancecenter@gmail.com
  Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Επιχείρηση αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής
  πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί
  και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε
  περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ,
  αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
  Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού
  Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να καθορίζεται ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. 
Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.